ศูนย์ข้อมูลทางสังคม

                              ศูนย์ข้อมูลทางสังคมของจังหวัด หมายถึง แหล่งที่รวบรวม นำเข้าและจัดเก็บข้อมูลด้านสังคมทั้งจากระบบสารสนเทศ ด้านสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์  ข้อมูลด้านสังคมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และข้อมูลที่บ่งชี้ถึงสถานการณ์ทางสังคมที่เป็นสากลเป็นปัจจุบัน  ทันต่อสถานการณ์  ครอบคลุมทั้งข้อมูล

เชิงกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลเชิงประเด็น สถิติการให้บริการ รวมทั้งสถานการณ์ทางสังคมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และมีการเผยแพร่ข้อมูล นำข้อมูลทางสังคมไปใช้ประโยชน์ประกอบในการวางแผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบระบบฐานข้อมูลทางสังคมบนหน้าเว็บไซด์ของสำนักงาน พมจ.ทุกจังหวัด

คาดชมู
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial