ข่าวประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง”ประจำปี 2567

การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง”ประจำปี 2567 ประเภทรางวัลระดับกรม ระดับกระบวนงาน(กอง/สำนัก)และระดับภูมิภาค(เฉพาะหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ไม่รวมหน่วยงานปกครองท้องถิ่น)

มิติเกณฑ์การเลือก

1.ประสิทธิภาพของกระบวนงาน

2.การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล( Digital Transformation)

3.ผลสัมฤทธิ์ด้านการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล การอำนวยความสะดวก และการปรับปรุงการให้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • ระดับกระทรวงและระดับกรม :
  • อาจารย์โสภิดา วระนิล โทร.086-4165589
  • อาจารย์เกศุรา สุพรศิลป์ชัย โทร.086-7949923
 • ระดับกระบวนงานและระดับภูมิภาค :
  • อาจารย์ศิวนารถ พงศ์วิสิษฐ์ โทร.095-6206246
  • อาจารย์กวิน ช่วยแก้ว โทร.083-2475648
  • อาจารย์วริศรา กลมทุกสิ่ง โทร.092-3727007


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial