การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดทำโครงการที่มีคุณภาพ

          วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสุภรณ์ วัฒนจัง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นายธนัชบูรณ์ อิ่มประไพ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายคามาล หะยีดอรอนิง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวฐานิต วรศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดทำโครงการที่มีคุณภาพเพื่อจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมี อาจารย์ประเสริฐ แย้มสรวล อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากร ณ  ห้องประชุมท่าจีน (502) ชั้น5   ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร


Share:ติดตามโครงการที่ได้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามโครงการที่ได้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

     วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567  เวลา 11.00 น. นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางอารยา ศิวาธรณิศร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร  และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร  ติดตามและประเมินโครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยคนตาบอด  หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็น  จัดโดย สมาคมคนตาบอดจังหวัดสมุทรสาคร ณ ที่ทำการสมาคมคนตาบอดจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอ้อมน้อย   อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร   กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน  12  คนShare:การประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านสังคม จังหวัดสมุทรสาคร

      วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านสังคม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2567 – 2570) และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคม ประจำปี 2567 โดยมีนายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนฯ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมโครงการที่สอดรับกับแผนฯ ให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมในทุกมิติมากขึ้น


Share:ทีม One Home พม.สมุทรสาคร ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวง พม. ประจำเดือน มิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสุภรณ์ วัฒนจัง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมข้าราชการ และหน่วยงานทีม One Home เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 6/2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม


Share:การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป นายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในการประชุมครั้งนี้ได้เข้ารับชมวีดิทัศน์สรุปผลงาน กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และชมวีดิทัศน์สรุปการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน. และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยความมั่นคงภายในจังหวัด ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี


Share:โครงการส่งเสริม ให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร โดย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริม ให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมแกรนด์นรสิงห์ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์โฮเทล ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรคนพิการ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน ๔๐๐ ราย


Share:โครงการ “จังหวัด สมุทรสาครเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗”

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย หน่วยงาน One Home จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการ “จังหวัด สมุทรสาครเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗” ณ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในโครงการ ดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำบริการจากภาครัฐไปสู่ประชาชนโดยตรงถึงตำบล/หมู่บ้าน มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ รวมถึงรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และมอบเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลเกษตรพัฒนา จำนวน ๔๒ ราย เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมรูปแบบใหม่ “ปักหมุด หยุดเหตุ” (ESS Help ME)


Share:การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ การใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร โดย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ การใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการให้บริการของกองทุน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการได้ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ เข้ามาใช้บริการกองทุนฯ เพิ่มมากขึ้น และตระหนักรู้ถึงสิทธิ หน้าที่ต่างๆ ที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายในการชำระหนี้ การบริหารจัดการหนี้สินและลดอัตราการค้างชำระ ของลูกหนี้เพิ่มมากขึ้น มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก้่ ผู้ใช้บริการกองทุน องค์กรภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชนทั่วไป จำนวนรวม ๑๖๐ ราย โดยมี นายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒฯาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฯ ดังกล่าว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial