ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
คุณสมบัติ
    – ไม่จำกัดเพศ
    – อายุไม่เกิน 30 ปี
    – ยินดีรับเด็กจบใหม่
    – มีความรับผิดชอบสูง
    – เงินเดือนตามตกลง
ติดต่อสอบถาม : 034-411-041

Share:พิธีเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร โดยเจ้าหน้าที่ชุดที่ 4 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ คลองรวมเจริญ หมู่ 5 ตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ และร่วมรับชมถ่ายทอดสดจากจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จากนั้นมีการร่วมกันทำกิจกรรม 3 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก และลงพื้นพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานขุดลอกคลอง


Share:การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดทำโครงการที่มีคุณภาพ

          วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสุภรณ์ วัฒนจัง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นายธนัชบูรณ์ อิ่มประไพ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายคามาล หะยีดอรอนิง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวฐานิต วรศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดทำโครงการที่มีคุณภาพเพื่อจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมี อาจารย์ประเสริฐ แย้มสรวล อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากร ณ  ห้องประชุมท่าจีน (502) ชั้น5   ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร


Share:ติดตามโครงการที่ได้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามโครงการที่ได้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

     วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567  เวลา 11.00 น. นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางอารยา ศิวาธรณิศร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร  และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร  ติดตามและประเมินโครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยคนตาบอด  หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็น  จัดโดย สมาคมคนตาบอดจังหวัดสมุทรสาคร ณ ที่ทำการสมาคมคนตาบอดจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอ้อมน้อย   อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร   กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน  12  คนShare:การประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านสังคม จังหวัดสมุทรสาคร

      วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านสังคม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2567 – 2570) และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคม ประจำปี 2567 โดยมีนายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนฯ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมโครงการที่สอดรับกับแผนฯ ให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมในทุกมิติมากขึ้น


Share:ทีม One Home พม.สมุทรสาคร ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวง พม. ประจำเดือน มิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสุภรณ์ วัฒนจัง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมข้าราชการ และหน่วยงานทีม One Home เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 6/2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม


Share:การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป นายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในการประชุมครั้งนี้ได้เข้ารับชมวีดิทัศน์สรุปผลงาน กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และชมวีดิทัศน์สรุปการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน. และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยความมั่นคงภายในจังหวัด ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี


Share:ข่าวประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง”ประจำปี 2567

การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง”ประจำปี 2567 ประเภทรางวัลระดับกรม ระดับกระบวนงาน(กอง/สำนัก)และระดับภูมิภาค(เฉพาะหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ไม่รวมหน่วยงานปกครองท้องถิ่น)

มิติเกณฑ์การเลือก

1.ประสิทธิภาพของกระบวนงาน

2.การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล( Digital Transformation)

3.ผลสัมฤทธิ์ด้านการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล การอำนวยความสะดวก และการปรับปรุงการให้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • ระดับกระทรวงและระดับกรม :
  • อาจารย์โสภิดา วระนิล โทร.086-4165589
  • อาจารย์เกศุรา สุพรศิลป์ชัย โทร.086-7949923
 • ระดับกระบวนงานและระดับภูมิภาค :
  • อาจารย์ศิวนารถ พงศ์วิสิษฐ์ โทร.095-6206246
  • อาจารย์กวิน ช่วยแก้ว โทร.083-2475648
  • อาจารย์วริศรา กลมทุกสิ่ง โทร.092-3727007


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial