หน้าแรก

ข่าว ด่วน

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

                                                                                                             

สื่อ วิดิทัศน์

 

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link

ลิ้งค์ หน่วยงาน

                       

สำนักงานรัฐมนตรี

                         

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

                       

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

                        

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

                     

   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

                        

กรมกิจการผู้สูงอายุ

                          

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต    คนพิการ

                         

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม.

                         

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(องค์กรมหาชน)

                           

การเคหะแห่งชาติ

                     

สำนักงานธนานุเคราะห์

                                                          ทอฝันมาร์เก็ตเพลส by พม.

1023สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

390375
Total Visitors
25
Visitors Today
1
Live visitors
390375
Total Visitors
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร

 

 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000

     034 411 041

         034 425 108

  034 427 120

 

   Samutsakhon

       @m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial