ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศฯ

https://docs.google.com/presentation/d/14RmXbqrURmEC2psu1xshor_kMQ0BjEOe/edit?usp=sharing&ouid=105608771851668984938&rtpof=true&sd=true

Share: